ၿမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း မရွိ မၿဖစ္လုိအပ္ေသာ Apps 5 မ်ဳိး

ၿမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း မုိဘုိင္းလ္ သုံးစြဲသူ ႏွင့္ အင္တာနက္ ၀င္ေရာက္ မွဳ အရွိန္ ၿမင္႔ တက္ လာသည္ႏွင့္ အမွ် ဆက္သြယ္ေရး လူမွဳ ကြန္ယက္ႏွင္႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းလုပ္သူမ်ားအတြက္ မရွိ မၿဖစ္ လုိအပ္တဲ့ Apps မ်ားလည္းရွိလာပါတယ္။ ဒီေတာ့္ သည္အပတ္အတြင္း ၿမန္မာႏုိင္ငံမွာ Top လူသိမ်ားၿပီး Top ၿဖစ္ေနတဲ့ Apps 5 ခုကုိ တင္လုိက္ရပါတယ္။
Viber Viber Viber
ဆက္သြယ္ေရးကုိ အလ်ွင္အၿမန္ လုပ္ခ်င္တယ္၊ ကုန္ၾကသက္သာၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္တာ အ၀၀ကုိ ၿမန္ၿမန္လုပ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့့္္ Viber ဟာမရွိမၿဖစ္လုိအပ္တဲ႔ Apps ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿမန္မာၿပည္အတြင္း Mobile Internet ေဆာင္သူ ၁၀ ေရာက္ မွာ ၉ ေရာက္ ေလာက္ေတာ့္ Viber ကုိသုံးပါတယ္။  Android, Mac OS, Blackberry OS, iOS, Linux ႏွင့္ အၿခားေသာ Windows Phone မ်ားအတြက္ပါ compatiable အံ၀င္ခြင္ၾကသုံးႏုိင္ပါတယ္။ သုံးသူမ်ားအေနနဲ႔ ရုပ္၊ အသံ၊ ပုံ ႏွင့္ voice recording  မ်ားကုိ ပါ easy share အေနွႏွင့္ လွွ်င္ၿမန္စြာ လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ Mobile Internet Phone ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသည္မုိ႔ ေၿပာဆုိမည့္သူ ရဲ့ ဖုန္းနံပါတ္ေတာ့္လုိပါတယ္။ ကုမၸဏီကေတာ့္ အစၥေရး  ႏုိင္ငံ မွ အေၿခခံၿပီး လြန္ခဲ့တဲ့ February 14, 2014 မွာ Rakuten ဂ်ပန္ကုမၸဏီမွ ေဒၚလာသန္းေပါင္း 900 န႔ဲ ၀ယ္လုိက္ပါတယ္။ ၀န္ေဆာင္မွုဳႏွင့္ ထုတ္လုပ္မွဳပုိင္းဆုိင္ရာမွာေတာ့္ အစၥေရး ႏုိင္ငံမွ အေၿခခံၿပီး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။


Myanmar News


ေနာက္ဆုံးရႏုိင္ငံတကာ သတင္းမ်ားႏွင့္ ေဒသအတြင္း ၿဖစ္ေပၚေနသည့္ သတင္းမ်ားကုိ အလွ်င္အၿမန္သိရွိ လုိပါက Myanmar News apps က အေကာင္းဆုံး ၿဖစ္ပါတယ္။ သတင္း Apps ၿဖစ္တဲ့အတုိင္း စီးပြားေရး၊ အားကစား၊ ဂီတႏွင့္ ေနာက္ဆုံးေပၚ IT ပုိင္းဆုိင္ရာ သတင္းမ်ားကုိပါထည့္ထားသည့္ Apps ၿဖစ္ပါတယ္။  TV  ၾကည့္ အခ်ိန္ၿဖဳန္းေနမည့္ အစားေနာက္ဆုံး သတင္းမ်ားကုိ ခ်က္ၿခင္း သိလုိပါက Myanmar News က အေကာင္းဆုံးၿဖစ္ပါတယ္။


Go-there Myanmar

ၿမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း စီးပြားေရးႏွင့္ အေထြေထြသတင္း သုိ႔မဟုတ္ လမ္းညြန္အမ်ဳိးမ်ဳ ိးအေၾကာင္းသိလုိပါက
Go-there Myanmar က အေကာင္းဆုံးပါ။ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ လမ္းညြန္ေပါင္း ၅၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိတဲ့ ဤ Apps ဟာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္လုိသူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံလုိ မ်ားအတြက္ လွွ်င္ၿမန္စြာ အေၿဖေပးႏုိင္တဲ့ လက္ဆြဲ apps ၿဖစ္ပါတယ္။ မိမိ သိလုိသည့္ တည္ေနရာ၊ အေဆာက္အအုံ၊ ကုိ သိၾကစြာေၿမပုံႏွင့္ တကြေဖာ္ၿပေပးႏုိင္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ႔ အခ်ိန္တုံးက ေတြ႔ ေနၾက Yellow Book ေတြမွာ ဒီ Apps ကေနရာယူသြားပါၿပီ။ ေနာက္ၿပီး မိမိသြားလုိသည့္ ေနရာကုိသြားလုိပါက မည္ကဲ့သုိ႔၊ မည္သည့္ လုိင္းကား စီးရမည္ ဆုိသည့္ Data အခ်က္အလက္မ်ားကုိလည္း ထည္႔ထားေပးပါတယ္။ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလး ၿမဳိ႕ တြင္း Bus ကား လုိင္းေပါင္း ၃၀၀ ႏွင့္ Bus မွတ္တုိင္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ကုိပါေဖာၿပထားသၿဖင့္ အင္မတန္သင့္ေတာ္သည့္ Apps ၿဖစ္ပါတယ္။  ႏုိင္ငံၿခားသားမ်ားအတြက္လည္း  မရွိမၿဖစ္လုိအပ္တဲ့ လမ္းညြန္ၿဖစ္ပါတယ္။

House

ၿမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လြန္ခဲ့ တဲ့ ဇူလုိင္မွာ house.com.mm မွ Android Apps ကုိ အိမ္ၿခံေၿမ ရွာသည့္ ပထမဦးဆုံး Apps အေနနဲ႔ ေစ်းကြက္ မွာ စတင္အသုံးၿပဳခဲ့ပါတယ္။ ဤ Apps  ဟာအိမ္၊ ကြန္ဒုိ ႏွင့္ တုိက္ခန္မ်ား ေရာင္း၊၀ယ္လုိသူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံး ၀န္ေဆာင္မွဳေပးတဲ့ Apps ၿဖစ္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့္ house apps မွ ၿမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အိမ္ၿခံေၿမတုိက္ခန္းေပါင္း ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္လုိသူမ်ား၊ အိမ္ၿခံေၿမၿခံအတြင္း ရင္းႏွီးၿမဳႏွံလုိသူမ်ား၊ တုိက္ခန္းရွာသည့္ သူမ်ား၊ နယ္မွ လာေသာမိ္တ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံၿခားသားမ်ားအတြက္အကာင္းဆုံး ေဆာင္သင့္သည့္ Apps ၿဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ ၿမန္မာဘာသာ အားၿဖင့္ ၾကည့္ႏုိင္သၿဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသုံးၿပဳရန္ အဆင္ေၿပပါတယ္။


Shwebook Dictionary Pro

English စာ ေ၀ါဟာ ရတစ္ခုခုကုိ ေၿပာခ်င္တုိင္း မထြက္လာ သုိ႔မဟုတ္ေမ႔သြားတယ္ဆုိရင္ ShwebookDictionary Pro Apps ကအေကာင္းဆုံး ေရြးခ်ယ္မွဳ တစ္ခုအေနနဲ႔ေၿပာလုိ႔ရပါတယ္။ သိလုိသည့္ ေ၀ါဟာရ မ်ားကုိ ထည့္လုိက္သည္ ႏွင့္သက္ဆုိင္ရာအဓိပၸာယ္မ်ားကုိ သာမက အၿခားေသာ ဆုိင္ရာဆုိင္ရာအဓိပၸာယ္မ်ား ကုိပါထည့္ထားေပးပါတယ္။ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား အထူးသၿဖင့္  အဂၤလိပ္စာေလ႔လာလုိသူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံး App ၿဖစ္ပါတယ္။   
 ေၿပာင္းလည္းၿမန္ေနတဲ့ ၿမန္မာၿပည္အတြင္း ဒီ Apps 5 ခုရွိရင္ ေတာ္ေတာ္ေလး အဆင္ေၿပေနပါၿပီ။  လာမည့္ အခ်ိန္အတြင္း ေနာက္ဆုံးေပၚအသုံး၀င္လူၾကဳိက္မ်ားသည့္ Apps မ်ားကုိလည္း ၿပန္လည္ တင္ၿပသြားပါမယ္။0 ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးမွဳ :

Post a Comment

 
Top